Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Oluşum Kozmetik Gıda ve Temizlik Hizmetleri İthalat-İhracat Sanayii Ticaret Anonim Şirketi (Oluşum A.Ş.), veri sorumlusu olarak yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizi 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte ve muhafaza etmektedir. Oluşum A.Ş., kişisel verilerin işlenmesinde uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A.   Veri Sorumlusu

VERİ SORUMLUSU : Oluşum Kozmetik Gıda ve Temizlik Hizmetleri İthalat- İhracat Sanayii Ticaret A.Ş.
ADRES                     : Selyeri Mh. Sagimad Toptancılar Sitesi No:13  55300   Tekkeköy/SAMSUN
TELEFON                : +90 0362 256 4720
E-POSTA ADRESİ    : olusum@olusum.com

B.   Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen şartlar doğrultusunda Oluşum A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir:

• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

• Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

• Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

• Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

• Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

• İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

• Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

• Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

• Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

• Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

• Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

• Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Talep / Şikayetlerin Takibi

• Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

• Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

• Ücret Politikasının Yürütülmesi

• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

• Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

C.    Kişisel Verilerin Aktarılması 

İlgili kişilerden elde edilen kişisel veriler KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; Oluşum A.Ş.’ye bağlı ortaklıklar ile tüm iştiraklerine, şubelere, lojistik firmalarına, tedarikçilere, iş ortaklarına, hissedarlara, kanunen yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşlarına ve gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, etkinlik şirketlerine, dijital ajanslara, çağrı merkezi hizmet sunucularına, denetim şirketlerine, bankalara, finans kuruluşlarına, hukuk, vergi, muhasebe ve teknolojik alanlarında destek alınan danışmanlık firmalarına, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) sağlayıcılarına, güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilere aktarılabilecektir

D. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Oluşum A.Ş. tarafından; Oluşum A.Ş.’ye doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan tüm bilgi ve belgeler, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz sırasında, tanıtım ve sponsorluk etkinliklerinde, diğer iş ortaklarımız kanalıyla veya şirketimizin işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar veya anlaşmalı satıcılardan Kanun’a uygun olmak kaydıyla Şirket’imiz merkezi, şubelerimiz, çağrı merkezi, web sitemizi ziyaretiniz, mobil uygulamalar ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla elde edilmekte ve Oluşum A.Ş.’nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik hukuki sebeplerle işlenmektedir.

E. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Oluşum A.Ş., kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

F. İlgili Kişinin Hakları

Veri sahipleri olarak, www.olusum.com adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak Oluşum A.Ş.’ye ait  olusum@olusum.com  adresine veya Selyeri Mh. Sagimad Toptancılar Sitesi No:1 55300 Tekkeköy/SAMSUN adresine yazılı bildirimde bulunarak KVKK madde 11’de belirtilen aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

·         Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·         (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

KVKK’dan kaynaklanan başvuru hakkının, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in Başvuru Usulünü düzenleyen 5. Maddesi doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Buna göre başvuru usulü aşağıdaki şekildedir:

(1) İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.

(2) Başvuruda;

a)  Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için  uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c)  Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç)  Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d)  Talep konusu bulunması zorunludur.

(3) Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

(4) Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

(5) Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir

KVKK’dan kaynaklanan başvurularınızın yukarıda belirtilen usule uygun gerçekleştirilmesini takiben ilgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. 

Başvuru formu sitede yer almaktadır.