6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ
 
Oluşum Kozmetik Gıda ve Temizlik Hizmetleri İthalat-İhracat Sanayii Ticaret Anonim Şirketi (Oluşum A.Ş.), veri sorumlusu olarak yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizi 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte ve muhafaza etmektedir. Oluşum A.Ş., kişisel verilerin işlenmesinde uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.
 
A.   Veri Sorumlusu
 
VERİ SORUMLUSU : Oluşum Kozmetik Gıda ve Temizlik Hizmetleri İthalat- İhracat Sanayii Ticaret A.Ş.
ADRES                  : Selyeri Mh. Sagimad Toptancılar Sitesi No:13  55300   Tekkeköy/SAMSUN
TELEFON              : +90 0362 256 4720
E-POSTA ADRESİ    : olusum@olusum.com
 
B.   Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 
Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen şartlar doğrultusunda Oluşum A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir:
 
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Ücret Politikasının Yürütülmesi
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 
C.    Kişisel Verilerin Aktarılması 
 
İlgili kişilerden elde edilen kişisel veriler KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; Oluşum A.Ş.’ye bağlı ortaklıklar ile tüm iştiraklerine, şubelere, lojistik firmalarına, tedarikçilere, iş ortaklarına, hissedarlara, kanunen yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşlarına ve gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, etkinlik şirketlerine, dijital ajanslara, çağrı merkezi hizmet sunucularına, denetim şirketlerine, bankalara, finans kuruluşlarına, hukuk, vergi, muhasebe ve teknolojik alanlarında destek alınan danışmanlık firmalarına, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) sağlayıcılarına, güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilere aktarılabilecektir
 
D. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 
Kişisel verileriniz, Oluşum A.Ş. tarafından; Oluşum A.Ş.’ye doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan tüm bilgi ve belgeler, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz sırasında, tanıtım ve sponsorluk etkinliklerinde, diğer iş ortaklarımız kanalıyla veya şirketimizin işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar veya anlaşmalı satıcılardan Kanun’a uygun olmak kaydıyla Şirket’imiz merkezi, şubelerimiz, çağrı merkezi, web sitemizi ziyaretiniz, mobil uygulamalar ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla elde edilmekte ve Oluşum A.Ş.’nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik hukuki sebeplerle işlenmektedir.
 
E. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi
 
Oluşum A.Ş., kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
  
F. İlgili Kişinin Hakları
 
Veri sahipleri olarak, www.olusum.com adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak Oluşum A.Ş.’ye ait  olusum@olusum.com  adresine veya Selyeri Mh. Sagimad Toptancılar Sitesi No:1 55300 Tekkeköy/SAMSUN adresine yazılı bildirimde bulunarak KVKK madde 11’de belirtilen aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:
·         Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
·         KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
·         (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
KVKK’dan kaynaklanan başvuru hakkının, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in Başvuru Usulünü düzenleyen 5. Maddesi doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Buna göre başvuru usulü aşağıdaki şekildedir:
(1) İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.
(2) Başvuruda;
a)  Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için  uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c)  Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç)  Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d)  Talep konusu bulunması zorunludur.
(3) Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.
(4) Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.
(5) Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir
 
KVKK’dan kaynaklanan başvurularınızın yukarıda belirtilen usule uygun gerçekleştirilmesini takiben ilgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. 
 
Başvuru formu sitede yer almaktadır.